Taşınmaz Alımı ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’na göre Türk vatandaşlığının kazanılması yetkili makama başvurma yoluyla olacaktır.

Türk vatandaşlığına başvurmak isteyen yabancı, yetkili makama başvuru şartlarını taşıması halinde her yabancının başvuru yapabileceği bir yoldur. Türk Vatandaşlık Kanunu m. 12 hükmü Türk vatandaşlığının kazanılmasının için istisnai haller başlığını taşımaktadır. Bu madde göre yabancılar için kolay ve özel bir şekilde farklı bir süreç öngörülmüştür. Bu şartları ise Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in m. 20 hükmüne düzenlenmiştir. Buna göre;

Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması adına yapılacak olan başvuru için gerekli belgeler ve yapılması gereken işlemler başlığını taşıyan m. 20 hükmü ile

Yabancının en az 250.000 Amerikan Doları veya bunun karşılığı olan döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhinin koyulması şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, aynı şekilde en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı olan döviz tutarının peşin olarak yatırıldığı ve tapu siciline üç yıllık süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdünün şerh edilmesi şartıyla noterce düzenlenmiş bir sözleşme ile taşınmaz satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edildiği durumlarda

Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması başlığını taşıyan m. 15 hükmü ile

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı, sayılmış olan şartları taşıması halinde Bakanlık kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilecektir. Burada bahsi geçen şartlardan birisi olan yabancının Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğinin anlaşılmasına yardımcı olan; Türkiye’de taşınmaz mal edinmesi, iş kurması, yatırım yapması, ticaret ve iş merkezini Türkiye’ye nakletmesi, çalışma iznine tabi olarak bir iş yerinde çalışması ve bunlar gibi davranışlarla teyit etmiş olması yabancının Türkiye taşınmaz satın alması ile Türk vatandaşlığının nasıl kazanılacağına dair uygulanacak olan yönetmelik hükümleridir. Yabancının Türkiye’deki taşınmaza ilişkin olarak herhangi bir satış veya satış vaadinin varlığı söz konusu ise bu kişiler için ayrıca milli güvenlik ve kamu düzenine engel teşkil eden bir halleri yoksa Türk vatandaşlığını kazanabileceklerdir.

Sonuç olarak, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından herhangi bir engel teşkil edecek bir durumu bulunmayan yabancı en az 250.000 Amerikan Doları veya buna karşılığı olan döviz ya da Türk Lirası değerindeki taşınmazı usulüne uygun olarak, tapuda 3 yıllık süreyle satılmaması şeklinde şerh koyulmasıyla bunu satın alan yabancı, Çevre ve Şehircilik Bankalığı tarafından tespit edilmesi ile bu şartlarının varlığı halinde her yabancı Cumhurbaşkanlığına başvuruda bulunabilecektir. Başvurusu Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmış olan yabancı, Cumhurbaşkanı kararıyla Türk vatandaşlığına hak kazanabilecektir.

İLETİŞİM FORMU

Lütfen formu eksiksiz doldurunuz.