Yabancıların Türkiye'de Şirket Açması

Yabancı kişilerin Türkiye’de şirket açabilmeleri için kurulacak olan şirketin türüne göre farklılıklar olmakla beraber yabancı kişinin kanunlara uygun bir şekilde Türkiye’de en az beş yıl ikamet ediyor olması gerekir.

Bunu sağlayan yabancı kişiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilecek olan çalışma iznini almalarının ardından şirket kurabileceklerdir. Kanunda yer alan tüm şirket türlerinin kuruluşunda yer alan ortak koşullar ise şirketin unvanı, faaliyet konusunun kapsamı, şirket temsilcisinin kim olduğu gibi temel unsurların belirlenmiş olması gerekir. Ayrıca şirketin herhangi bir ortağı varsa bu kişinin de belirtilecek olan kuruluş işlemlerinde yer alması gerekir.

Türkiye’de yabancıların kurabileceği şirket türleri anonim şirket, limited şirket, komandit şirket, kolektif şirket ve yabancı ortaklı şirketlerdir. Yabancının Türkiye’de şirket kurmasından önce tamamlaması gereken bir takım yasal adımlar bulunmaktadır. Öncelikle kurulacak olan şirketin türünün belirlenmesi gerekir. Ardından noter tasdik belgesine sahip olunmalı, kurumsal bir bankada hesap açılarak şirketin kuruluş sermayesi yatırılmalı, mevzuatta yer alan şekilde şirket yöneticilerinin atanması yapılmalı, şirkete ait vergi ve KDV numaraları alınmalı, şirketin Vergi Dairesi’ne kaydının yapılması ve şirkete ait belgelerle birlikte hissedar ve yönetici bilgilerinin Ticaret Sicil Memurluğu’na sunulması gerekir.

Yabancı Ortaklı Şirketin Kurulması

Türkiye’de yabancı ortaklı bir şirketin kurulabilmesi için şirketin türüne göre ve anayasa ile mevcut mevzuata göre bazı şartlar söz konusudur. Yabancı ortaklı şirketin ortağı gerçek kişi ise kişinin pasaport tercümesinin noter onaylı olması gerekir. Eğer yabancı ortaklı şirketin ortağı tüzel kişi ise bazı evraklar gerekmektedir ve bu evrakların hazırlanılan ülkede noterce apostillenmesi gerekir. Gerekli olan evraklar ise tüzel kişi adına alınmış kuruluş ve potansiyel vergi numarası temin vekaleti, tüzel kişinin sicil özeti, tüzel kişinin kararı, yönetim kurulunda gerçek kişinin varlığı halinde gerçek kişinin imza beyannamesi ve ortaklık dışında yetkili olacak kişinin görev kabul yazısı gerekir. Bu sayılan belgelerin toplanıp onaylanmasının ardından mersis şirket kuruluş işlemlerine geçilebilecektir.

Yabancı Şirketlerin Türkiye’de Şube Açması

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile yabancı şirketlerin Türkiye’de şube açmaları serbesttir. Yabancı uyruklu şirketlerin Türkiye’de şube açabilmesi için öncelikli olarak yabancı uyruklu şirketin sermayesinin paylara bölünmüş olması gerekir. Yabancı uyruklu şirketlerin Türkiye’de şube açabilmeleri öncelikli olarak Ticaret Bakanlığı’ndan alınacak izne tabidir. Ardından yabancı uyruklu şirket Ticaret Odası’na ve Ticaret Sicili’ne kayıt yaptırması gerekir. Gerekli olan dilekçe, kuruluş bildirim formu, yabancı uyruklu temsilcinin pasaport ile ikamet belgesi, şirket merkezinin güncel kayıtlarını içeren belge ile şirket sözleşmesinin onaylı örneği ve Türkçe çevirisi, şirket merkezinin bulunduğu ülke hukukuna uygun olarak şube açacak olan şirket için aranan şartların yerine getirildiğine yönelik alınacak yazı ve şubenin tescili için ibraz edilmesi gereken belgeleri gösteren yetkili makamdan alınmış yazı ve noter onaylı Türkçe çevirisi, şirket merkezinin yetkili organı tarafından alınmış olan Türkiye’de şube açma kararı, şirketin Türkiye şubesini temsil edecek olan kişi için düzenlenecek vekaletnamenin aslı ve çevirisi, şirket merkezinin unvanı, türü, işletmenin konusu, kuruluş tarihi, sermayesinin türü ve tutarı, sicil numarası, tabi olduğu hukuk sistemi, tabi olunan hukuk sisteminin Avrupa Birliği üyesi olup olmadığı, internet sitesi, şubeye ayrılan sermayesi ve şubenin unvanı, şubeyi tam yetkili olarak temsil edecek olan kişi veya kişiler ile bu kişi veya kişilerin adresleri ve şubenin adresini içeren merkezin yetkilileri tarafından imzalanmış olan beyannamenin aslı ile Türkçe çevirisi ile Ticaret Bakanlığından alınmış izin ve oda kayıt beyannamesinin varlığı ile yabancı uyruklu olan şirket Türkiye’de şube açabilecektir.

Yabancı uyruklu şirketlerin Türkiye’de birden fazla şubesi olabilir. Bu durum tali şube olarak adlandırılmakta ve ilk şubeden sonra açılan bu şubelerin tescili yerli işletmelerin şubeleri gibi tescil olacaktır. Dolayısıyla aynı evrakların hazırlanması gerekir. Burada şirketin merkezi veya Türkiye’deki vekili tarafından düzenlenmiş vekaletname gerekir. Vekilin yabancı uyruklu olması halinde ise ikamet belgesi gerekmektedir.

İLETİŞİM FORMU

Lütfen formu eksiksiz doldurunuz.