Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku’nun bir alt dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamında ticari şirketlerin kurulması, birleşmesi, böünmesi, devri, tasfiyesi ve biçim değiştirmesi gibi ticari şirketler ile ilgili olan tüm hukuki faaliyetlerin düzenlenmesinde Şirketler Hukuku’na başvurulmaktadır.

Şirket Nedir?

İki ya da daha çok kişinin bir araya gelmesi ile mallarını ve emeklerini ortak bir amaç uğruna sözleşme aracılığıyla birleştirerek ortaya çıkardıkları ortaklıkları şirket olarak tanımlanmaktadır. Şirket içerisinde bulundurduğu kişi, sermaye, müşterek amaç, sözleşme ve müşterek çaba unsurları ile organize bir yapılaşma şeklidir.

Şirket Türleri Nelerdir?

  • Adi Ortaklık (Adi Şirket), en az iki gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelmesi ile kurulan şirketlerdir. Adi şirket, tüzel kişiliği bulunmayan ve ortak olan kişilerin mallarını ortak bir amaç nedeni ile birleştirmesidir.
  • Kollektif Şirket, kuruluşunda en az iki gerçek kişinin bir araya gelerek meydana getirdikleri şirketlerdir. Kollektif şirketin kuruluşunda herhangi bir asgari sermaye zorunluluğu bulunmaktadır. Bunun dışında yalnızca gerçek kişinin ortaklıkları ile kurulabilir. Ortakların şirketteki sorumlulukları ise kuruluş sözleşmesinde belirlenmiş esaslara göredir.
  • Anonim Şirket, kuruluşu sırasında asgari 50 000 TL sermaye ile en az bir gerçek veya tüzel kişiyle kurulan şirkettir. Şirketin sermayesi ise paylara bölünmüş olup paydaşların sermaye payları oranında sınırlanması söz konusudur.
  • Limited Şirket, kuruluşunda bir ya da daha çok gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelmesi, asgari 10 000 TL sermaye ile kurulan şirket türüdür. Ortakların sorumluluğu ise sermayeleri ile sınırlı olmuş olacaktır.
  • Komandit Şirket, kuruluşunda herhangi bir asgari sermaye miktarı söz konusu olmayan ve ticari bir işletmeyi ticari bir unvan altında işletmek için kurulmuş şirket türüdür. Şirket alacakları bakımından ise ortakların bir kısmının sınırlı sorumlu bir kısmının da sınırsız sorumlu olduğu şirket türüdür.

Şirket Birleşmesi Nedir?

Şirket birleşmesi, bir şirketin yeni kurulması veya devralınması şeklinde gerçekleştirilebilecek bir durumdur. Yeni kuruluş ile şirketin birleşmesinde birden fazla şirketin tasfiyesi yapılmadan aktif ve pasif malvarlıkları yani tüm malvarlıklarıyla birlikte birleşerek yeni bir şirket oluşturması şeklinde şirket birleşmesidir. Devralma şeklinde şirketin birleşmesi ise devrolunan şirket ve devralan şirkette, devrolunan şirketin hukuki varlığı son bulması sonucunda malvarlığı tasfiyesi olmadan devralan şirkete geçisin yapılması şeklinde şirketin birleşmesi tamamlanmaktadır.

Şirketin Tür Değiştirmesi Nedir?

Ticari bir şirketin mevcut hukuki varlığına son verilmeden tür değiştirmesidir. Alacaklılar bakımından ise eski şirketin devamı niteliğinde olacak bir yapılaşma söz konusudur.

Şirketin Bölünmesi Nedir?

Ticari bir şirketin bölünmesi iki şekilde mümkündür. Bunlar ise tam bölünme veya kısmi bölünmedir. Tam bölünme, bir ticari şirketin kendi malvarlığının tümünü kısımlara bölerek hukuki varlığını sona erdirmesi ile farklı şirketlere ayrılmasıdır. Kısmi bölünme ise bir ticari şirketin kendi hukuki varlığını tamamen ortadan kaldırmayarak malvarlığının bir kısmını yeni meydana gelmiş başka bir şirkete aktarmasıdır.

İLETİŞİM FORMU

Lütfen formu eksiksiz doldurunuz.